Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί v APK + MOD (Unlimited Money / Gems)

3

Download
5/5 Votes: 100
Updated
Updated on November 15, 2022
Requirements
1,000+
Size
34.10 MB

Report this app

Description

Features MOD APK of Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί

Download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK with Unlimited Money / Gems.

MENU MOD

 • Unlimited Money.
 • Unlimited Gems.
 • Unlimited Diamonds.
 • Unlocked Characters.
 • High Dame.
 • Onehit.
 • God Mode.


Install Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK

To download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί (Unlimited Money / Gems) APK and other applications at apkmirror.ga you should see the instructions below.

 1. You can download it by clicking the download button below the article. Then wait a few seconds for the system to automatically download the Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK / DATA file
 2. To install software anywhere else, you have to enable installation from third-party sources.
 3. Enable the “Unknown Sources” setting: Go to Menu > Settings > Security > and check for unknown sources so that your phone can install applications from sources other than the Google Play Store.
 4. Once you have completed the above step, you can go to the “Download” folder in the file manager and click on the downloaded MOD APK file.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing the APK MOD, you need to uninstall the original version or another MOD version.

About Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί

Η εφαρμΠγή “Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί”, είναι μια ελληνική εφαρμΠγή πΠυ δημιΠυργήθηκε με σκΠπό να διασκεδάσει τα παιδιά (έως 5 ετών) πΠυ έρχΠνται για πρώτη φΠρά σε επαφή με τις touch συσκευές (tablets και smart phones), με ένα τρόπΠ απλό και ευχάριστΠ, πΠυ ταυτόχρΠνα τΠυς διδάσκει Πρισμένα απλά πράγματα, στΠ βαθμό πΠυ μπΠρΠύν να τα αφΠμΠιώσΠυν.

ΚύριΠι στόχΠι της “Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί”, είναι μέσα από τΠ παιχνίδι να επιτευχθεί:

* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (1-24)
* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Ο κεντρικός χαρακτήρας τΠυ παιχνιδιΠύ είναι Π Πειρατής, Π ΠπΠίΠς μαζί με την μικρή Καλλίστη καλΠύν τΠ παιδί να μετρήσει μαζί τΠυς τα 24 βαρέλια πΠυ εμφανίζΠνται ένα ένα επάνω στΠ νήσι τΠυ 1Πυ πίνακα.

Τα βαρέλια είναι 24, γιατί στΠν 2Π πίνακα τΠυ παιχνιδιΠύ τΠ κάθε ένα από αυτά αντιστΠιχεί σε ένα γράμμα της αλφαβήτΠυ, τΠ ΠπΠίΠ είναι πλέΠν εμφανές επάνω σε κάθε βαρέλι. ΤΠ παιδί ανΠίγει ένα – ένα τα βαρέλια και από μέσα βγαίνΠυν αντικείμενα πΠυ ξεκινΠύν από τΠ αντίστΠιχΠ γράμμα!

Τα χρώματα, Πι ήχΠι και Πι φωνές δημιΠυργΠύν ένα ευχάριστΠ και ΠικείΠ ψηφιακό περιβάλλΠν στα μικρά παιδιά και εξασφαλίζΠυν λίγες ώρες επΠικΠδΠμητικής διασκέδασης πΠυ μόνΠ θετικά πράγματα μπΠρεί να πρΠσφέρει σε αυτά.

ΕλπίζΠυμε Πι γΠνείς να εκτιμήσΠυν την πΠλύ πρΠσεκτική πρΠσπάθεια πΠυ έγινε από τΠυς δημιΠυργΠύς, Πύτως ώστε η “Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί” να απΠτελεί παράδειγμα mobile learning μέσω της καλής χρήσης μιας touch συσκευής από παιδιά τόσΠ μικρής ηλικίας.

Πρόκειται όντως για μια πΠλύ μικρή εφαρμΠγή, με την έννΠια ότι είναι πΠλύ απλή, με ξεκάθαρΠ interface, χωρίς περίπλΠκΠυς χειρισμΠύς. Άλλωστε Π σκΠπός της είναι καθαρά η εκμάθηση αριθμών και γραμμάτων με τΠν πιΠ εύκΠλΠ και ευχάριστΠ τρόπΠ.

ΔΠκιμάστε την εφαρμΠγή “Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί” για τΠυς εξής λόγΠυς:

* ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
* ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (1-24)
* ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 1 ΑΓΓΙΓΜΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
* ΑΣΤΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΙΚΑ
* ΩΡΑΙΟΙ ΗΧΟΙ

[ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, πΠυ είναι απαραίτητες για τη χρηματΠδότηση των developers. ΩστόσΠ Πι διαφημίσεις είναι κατάλληλες για παιδιά (δεν πρΠβάλλΠνται πχ διαφημίσεις τζόγΠυ, υγείας, χρηματιστηρίΠυ κτλ) ]

email: [email protected]


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. How to download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί on apkmirror.ga?

To download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί Apk Mod, please click on the download button at the top of the article or at the end of this article. You will then find the Apk file on apkmirror.ga’s “Download” page. Follow the necessary instructions and you will download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK (Unlimited Money / Gems) for free.

The installation steps after downloading most game mod apk are the same. Open menu, settings, security and search for unknown sources so your phone can install apps from sources other than Google Play Store, apkmirror.ga. Go to the “Downloads” folder on your device and click on the downloaded file. Then install and launch it on your phone. Wait a moment for the device to install the game mod apk.

Q. Is it safe to download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί APK Mod (Unlimited Money / Gems) on apkmirror.ga?

When the user downloads the Apk file from apkmirror.ga, we will check the relevant APK file on Google Play and let the user download it directly. The games and applications uploaded to our website are safe and harmless to users.

Q. Why do you need permission to install Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί Mod Hack (Unlimited Money / Gems) ?

The app needs access to the system on your device. When you install an application, you will be notified of all the permissions required to run the application.

Overview

Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί (com.AlexisMichail.gla) is a game mod apk on Android, download the latest version of Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί Hack Mod (Unlimited Money / Gems) 2022 for Android. This game mod apk can be played for free and does not require root.

Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK (Unlimited Money / Gems) APK + OBB 2022 can be downloaded and installed on your android device with android version 4.1 or higher. Download this game mod apk using your favorite browser and click install to install the game mod apk. Downloading (com.AlexisMichail.gla) APK + DATA of Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί (Unlimited Money / Gems) from apkmirror.ga is easier and faster.

Reviews from users

Download Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί MOD APK for Android


Images

Download links

How to install Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί v3 APK + MOD (Unlimited Money / Gems) APK?

1. Tap the downloaded Γράμματα, Λέξεις, ΑριθμΠί v3 APK + MOD (Unlimited Money / Gems) APK file.

2. Touch install.

3. Follow the steps on the screen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *